[:nl]

Profielschets

Wij zoeken een voorzitter (m/v) die in staat is kennis en ervaring te delen met een jonge, enthousiaste generatie cultuurdragers.

Van de voorzitter wordt gevraagd interesse in, en betrokkenheid bij, de doelstellingen van de stichting op het terrein van de muziek van ca. 1600 tot 1800, uitgevoerd door vooral jonge, gespecialiseerde en professionele musici.

Naast de gebruikelijke bestuurstaken, zoals het leiden van de bestuursvergadering (thans vier leden), vervult de voorzitter een ondersteunende rol voor de artistieke en zakelijke leiders van de onder de stichting werkzame ensembles, bij wie de meer uitvoerende rol ligt.

De voorzitter

De voorzitter:

 • heeft bij voorkeur ervaring in het besturen van een culturele instelling;
 • heeft kennis van de (professionele) muziekmarkt en zo mogelijk de beschikking over een politiek en/of financieel netwerk. Kennis van/ervaring met fondsenwerving is een pré;
 • houdt toezicht op de uitvoering van de beleidsuitgangspunten van de stichting;
 • is in staat om in teamverband met de andere bestuursleden samen te werken;
 • kan het bestuursbeleid zowel intern als extern uitdragen;
 • kan besturen op hoofdlijnen en weet afstand te bewaren tot de organisatie;
 • geeft ruimte aan de uitvoerders van het operationeel beleid;
 • kan de balans bewaken tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken;
 • is in staat strategische uitgangspunten te beoordelen en weet door het stellen van kritische vragen de organisatie een spiegel voor te houden.

De functies in het bestuur zijn niet bezoldigd.
Heeft u interesse of wilt u eerst meer weten: info@lesventsatlantiques.com[:en]

Profile

We are looking for a chairman (m / f) who is able to share knowledge and experience with a young, enthusiastic generation of cultural carriers.

The chairman is asked for interest in, and involvement in, the goals of the foundation in the field of music from around 1600 to 1800, performed by especially young, specialized and professional musicians.

In addition to the usual administrative tasks, such as leading the board meeting (now four members), the chairman plays a supporting role for the artistic and business leaders of the ensemble-based ensembles, with the more executive role.

Chairman

The chairman:

 • preferably has experience in managing a cultural institution;
 • has knowledge of the (professional) music market and, if possible, has a political and / or financial network. Knowledge of / experience with fundraising is a pro;
 • supervises the implementation of the Foundation’s policy outlets;
 • is able to work together with the other board members in a team context;
 • can execute the management policy both internally and externally;
 • can control the main lines and keep distance to the organization;
 • gives space to the executives of the operational policy;
 • can balance between critical opposition and constructive cooperation;
 • is able to assess strategic bases and knows by asking critical questions to keep the organization in a position.

Board members are not paid.
If you are interested or would you like to know more: info@lesventsatlantiques.com[:]